Регистрация на сдружение

 

Сдруженията се създават в частна или обществена полза.

Цена за регистрация на сдружение в частна полза в Пловдивска област – 390 лв.

Цената включва: юридическа и счетоводна консултация преди регистрацията, изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи в компетентния съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ и в регистър БУЛСТАТ, държавна такса за запазване на наименование, държавна такса за компетентния съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ, държавна такса за регистър БУЛСТАТ, банкови комисионни, снабдяване със съдебно решение за регистрация на сдружението, снабдяване с временно удостоверение от регистър БУЛСТАТ и хонорар.

Срок за регистрация: 7 -14 работни дни.

Цена за регистрация на сдружение в обществена полза в Пловдивска област – 440 лв.

Цената включва: юридическа и счетоводна консултация преди регистрацията, изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи в компетентния съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ, в регистър БУЛСТАТ и вписване на сдружението в регистъра на ЮЛНЦ към Министерството на правосъдието, държавна такса за запазване на наименование, държавна такса за компетентния съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ, държавна такса за регистър БУЛСТАТ, банкови комисионни, снабдяване със съдебно решение за регистрация на сдружението, снабдяване с временно удостоверение от регистър БУЛСТАТ, снабдяване с удостоверение от Министерството на правосъдието и хонорар.

Срок за регистрация: 14-30 работни дни.

Цена за регистрация на сдружение /в частна или обществена полза/ в ДАНС по Закона за мерките срещу изпиране на пари – 130 лв. В срок до 4 месеца от регистрацията на сдружението следва да се извърши и регистрация в ДАНС. При не спазване на законовите процедури се налага глоба.

Сдружението в частна полза се създава, за да обслужи нетърговските интереси на определена група от обществото – най-често самите членове на неправителствената организация. Финансира се със собствени средства, предоставени от учредителите. Може да се финансира от собствена дейност, както и по проекти. Води счетоводство и плаща данъци в зависимост от приходите си.

Сдружението в обществена полза се създава, за да извършва общественополезна дейност, като целите, които преследва не се ограничават само до членовете на въпросната организация, а се разпростират до по-широк кръг хора. Финансира се със собствени средства, предоставени от учредителите, както и от членски внос на своите членове.

Може да се финансира от собствена дейност, както и по проекти. Възможностите за изразходване на средствата на организацията са законово ограничени, налице са по-строги изисквания за публичност на финансовите отчети. Предметът на дейността следва да се извършва в следните направления: развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопозването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; за подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи; за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация, за защита на човешките права или на околната среда, други цели, определени със закон.

Полезно:   

Технология на работа arrow-red

Изберете своя печат.arrow-red

 

 

За Вашата дейност предлагаме:
фирмени печати
Снабдяване с някои от следните фирмени печатиarrow-red
Счетоводно обслужване
Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Гарант Плюс“arrow-red
Уеб студио Технокомп
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомпarrow-red