УСЛУГИ ОСНОВНА ЦЕНА
която заплащате при нас *
ОТСТЪПКА
ОТ ОСНОВНАТА ЦЕНА
при сключване на договор за счетоводно обслужване **
КРАЙНА ЦЕНА
след приспадане на отстъпката за счетоводно обслужване
І. РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА:
Регистрация на ЕТ 80 лв -50 лв 30 лв
Регистрация на ЕООД/ ООД със собственик българско физическо лице 145 лв -100 лв 45 лв
Регистрация на ЕООД/ ООД със собственик българско юридическо лице 240 лв -100 лв 140 лв
Регистрация на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно физическо лице 270 лв -100 лв 170 лв
Регистрация на ЕООД/ ООД със собственик чуждестранно юридическо лице 360 лв -100 лв 260 лв
Регистрация на АД/ ЕАД 675 лв -100 лв 575 лв
Регистрация на кооперация 180 лв -50 лв 130 лв
Регистрация на клон на българско юридическо лице 160 лв -50 лв 110 лв
Регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице 320 лв -50 лв 270 лв
Регистрация на сдружение в частна полза
390 лв

в обществена полза
440 лв
Регистрация на фондация в частна полза
440 лв

в обществена полза
485 лв

 

* Тази цена е основна и крайна, като не е обвързана с други договори и/или услуги.

** Използвайки пакетната услуга регистрация на фирма и счетоводно обслужване от счетоводна къща „Гарант Плюс“ получавате посочената отстъпка, която се приспада от месечните такси за счетоводство.

За повече информация за услугите на счетоводна кантора „Гарант Плюс“, посетете уебсайта на фирмата: www.kantora-bg.net

 

Услуга Цена
ІІ. ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА,
ВПИСАНИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:
Наследяване на фирма на починал ЕТ 270 лв
Наследяване на дялове в ЕООД/ ООД 270 лв
Прехвърляне на фирма 200 лв
Смяна/добавяне на управител 90 лв
Напускане на управител с предизвестие 170 лв
Промяна на име на управител 80 лв
Приемане на нов съдружник 145 лв
Изключване на съдружник 110 лв
Напускане на съдружник с предизвестие 270 лв
Прехвърляне на дружествени дялове 170 лв
Седалище и адрес на управление 80 лв
Адрес на кореспонденция с НАП 80 лв
Предмет на дейност 80 лв
Име на фирма 80 лв
Увеличаване на капитала 80 лв
Намаляване на капитала 80 лв
Прокура 150 лв
Клон 150 лв
Промяна в правната форма от ЕООД в ООД и от ООД в ЕООД 170 лв
Преобразуване на фирмата чрез вливане, сливане, отделяне или разделяне по
договаряне
ІІІ. ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА:
Заличаване на ЕТ 130 лв
Обявяване на ЕООД/ООД в ликвидация 250 лв
Заличаване на ЕООД/ ООД 160 лв
Услуга Цена
ІV. ДРУГИ УСЛУГИ:
Разрешителни/ лицензии по договаряне
Регистрация на заложна къща /включва и регистрация на фирма в Търговския регистър/ 630 лв
Представителство и снабдяване с удостоверение от НАП 32 лв
Представителство и снабдяване с удостоверение от НОИ 32 лв
Запазване на име на фирмата 60 лв
Предоставяне на адрес за регистрация на седалище и адрес на управление на фирма 120 лв
Получаване на кореспонденция и уведомяване за нея 45 лв
за месец
Откриване на набирателна сметка 22 лв
Подаване на ГФО 45 лв
Подаване на декларация на фирма без дейност 30 лв
Регистрация по ДДС 65 лв
Удостоверение за актуално състояние на фирмата с мокър печат от Търговския регистър 20 лв
Удостоверение, че фирмата не е в производство по несъстоятелност 27 лв
Удостоверение, че фирмата не е в производство по ликвидация 27 лв
Регистрация на администратор лични данни 80 лв
Регистърно производство в Търговския регистър по договаряне
Регистрация в ДАНС 80 лв
Търговско пълномощно 20 лв
Изготвяне на договори 25 лв
Апортни вноски по договаряне
Фирмен печат – тип дръжка 16 лв
Фирмен печат – тип автоматичен 23-54 лв

 

*** При необходимост от комбинация на други услуги ние сме в готовност да изготвим индивидуална оферта според нуждите Ви.

Нашите цени включват държавна такса, банков комисион за държавната такса, 1 бр. нотариална заверка и хонорар