Кантора “Концепт” извършва обработка и подаване на декларации за фирма без дейност

Цена 35 лв

Включва: изготвянето на необходимите документи и входирането им в Търговския регистър

Срок за подаване на декларациите за липса на дейност: следва да се подадат до 31-ви юни на годината, следваща годината, през която фирмата не е осъшествявала търговска дейност.

Глобите за неизпълнение на това задължение има, и са както следва – за самото задължено дружество – имуществена санкция от 500 лв, а за представляващият съответно дружество – 200 лв.

С промените в ЗТРРЮЛНЦ от 2018г. ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ не са длъжни да публикуват годишни финансови отчети /ГФО/. Това обаче не ги освобождава от отношения с Търговския регистър и съгласно разпоредбите на закона те следва да подадат декларация за това, че през предходната година не са осъществявали търговска дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, с което те ще изпълнят задълженията си.