Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1099

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1104

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1124

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4783

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4789

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4801
Закриване « Регистрация на фирма Пловдив – Кантора "Концепт", откриване на нови фирми ЕТ, ЕООД, ООД, Юридически услуги
Зак

П Р О М О Ц И Я

до 31.03.2023 г.

ЗАКРИВАНЕ НА ЕООД / ООД

479 лв.

Включва ликвидация, представителство пред НАП и заличаване в ТР

ЗАКРИВАНЕ НА ЕТ

171 лв.

Включва представителство пред НОИ и заличаване в ТРРЮЛНЦ

 Закриване на фирма:

Заличаване на ЕТ

Цена 150 лв 139 лв.

Включва: юридическа и счетоводна консултация, касаеща заличаването, изготвяне на необходимите документи, заплащане на държавна такса и банков комисион, входиране на документите в Търговския регистър и хонорар за услугата.

ЕТ може да се заличи при следните обстоятелства:

– при прекратяване на дейността или при установяване на местожителството му в чужбина – заявява се от ЕТ;

– при смъртта му – заявява се от наследниците на ЕТ;

– при поставянето му под запрещение – заявява се от настойника или попечителя;

Процедурата по заличаване на ЕТ преминава през следните етапи:

  1. Снабдяване с удостоверение от НАП по чл. 77 от ДОПК

Търговецът е задължен да уведоми НАП, че прекратява дейността си. В срок от 60 дни от уведомяването НАП издава удостоверение.

Като допълнителна услуга за град Пловдив предлагаме представителство и снабдяване с удостоверение от НАП срещу 32 лв.

  1. Снабдяване с удостоверение от НОИ по чл. 5, ал. 10 от КСО

В случай, че ЕТ няма правоприемник в НОИ се подават ведомостите на фирмата, трудовите договори (заповедите за назначаване), заповедите за преназначаване, заповедите за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповедите за освобождаване от работа, трудови книжки, издадени удостоверения обр. УП-1, обр. УП-2, обр. УП-3 и обр. 30, други документи от които може да се установи осигурителен стаж и доход, категория труд на лицата и др, когато възнагражденията се изплащани по банков път – платежни нареждания с приложен списък с имената на служителите, подписан от лицето, представляващо осигурителя и фишове за възнаграждения, ведомости и други документи, удостоверяващи начисляването или изплащането на възнагражденията. В срок от 30 дни от подаването на заявление НОИ издава удостоверение за предадени трудовоправни документи. Процедурата включва подаване на заявление, финансова ревизия на разходите на ДОО, определяне на дата за предаване на документите /документите се окомплектоват по специален ред при неспазването му те се връщат с указания/ и издаване на удостоверението.

Като допълнителна услуга за град Пловдив предлагаме представителство и снабдяване с удостоверение от НОИ срещу 32 лв.

  1. Изготвяне, подписване и подаване на необходимите документи за заличаване на ЕТ в Търговския регистър.

Заличаването се извършва в срок от 4 работни дни, след входиране на изискуемите по закон документи.

Обявяване на ЕООД/ООД в ликвидация

Цена 250 лв 240 лв.

Включва: юридическа и счетоводна информация, касаеща обявяването в ликвидация, изготвяне на необходимите документи, включително и обявяване на покана до кредиторите, държавни такси, хонорар и подаване на документацията в Търговския регистър.

 • Производство по ликвидация се открива при прекратяване на дружеството поради:


– изтичане на срока, за който е учредено дружеството
– по решение на съдружниците
– при обявяване в несъстоятелност
– по решение на съда

Процедурата по ликвидация на ЕООД/ООД включва две вписвания в Търговския регистър, а именно вписване на ликвидация и вписване на покана до кредиторите. Тя обхваща следното:

 • Изготвяне на необходимите документи за ликвидация:

– едноличният собственик на капитала /при ЕООД/, съответно общото събрание на съдружниците /при ООД/ решава да започне процедура по ликвидация и се определя срока за извършването й /минимум 6 мес./
– назначава се ликвидатор – може да е управителят на фирмата или външно лице, наето с договор срещу определено възнаграждение
– вписване на ликвидатора в Търговския регистър, придружено с нотариално завереното съгласие и образец от подписа на ликвидатора
– покана до всички известни кредитори на фирмата в Търговския регистър

 • Снабдяване с удостоверение от НАП по чл. 77 от ДОПК

Ликвидаторът е задължен да уведоми НАП, че прекратява дейността си. В срок от 60 дни от уведомяването НАП издава удостоверение.

Като допълнителна услуга за град Пловдив предлагаме представителство и снабдяване с удостоверение от НАП срещу 32 лв.

 • Подаване на изискуемите документи в Търговския регистър

Обявяването на дружеството в ликвидация и вписването на поканата до кредиторите се извършва в срок от 4 работни дни, след входиране на изискуемите по закон документи.

 • Ликвидацията приключва когато всички задължения на дружеството са уредени и остатъкът от имуществото е разпределен. Тогава ликвидаторите започват процедура по заличаване на дружеството (виж: Заличаване на ЕООД/ООД). 

 

Заличаване на ЕООД/ООД

Цена 180 лв 175 лв.

Включва: юридическа и счетоводна информация, касаеща заличаването, изготвяне на необходимите документи, държавна такса, банков превод, хонорар и подаване на документацията в Търговския регистър.

Заличаването на ЕООД/ ООД се предхожда от процедура по обявяване на дружеството в ликвидация и покана до кредиторите за предяваване на вземанията им или от процедура по несъстоятелност, която се води в съда.

За да се заличи ЕООД/ООД се извършва следното:

 • към момента на прекратяване на дружеството ликвидаторът /управителят на дружеството или наето външно за фирмата лице/ съставя баланс и доклад, поясняващ баланса

 • в края на всяка година ликвидаторът извършва годишно приключване и представя годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред ръководния орган на дружеството /едноличния собственик на капитала при ЕООД или общото събрание на съдружниците при ООД/

 • снабдяване с удостоверение от НОИ по чл. 5, ал. 10 КСО. Като допълнителна услуга за град Пловдив предлагаме представителство и снабдяване с удостоверение от НОИ срещу 32 лв. Вижте допълнителна информация от тук

 • ръководният орган взима решение, с което се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване, за заличаване на дружеството и за освобождаването от отговорност на ликвидатора

 • изготвяне на съпътстващи книжа

 • подаване на пълния набор от документи в Търговския регистър

Заличаването на дружеството се извършва в срок от 4 работни дни, след входиране на изискуемите по закон документи.