Цена 55 лв – включва: изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи в Търговския регистър, държавна такса и хонорар.

Срок за подаване на ГФО – 1 работен ден.

Сроковете за обявяване на ГФО в Търговския регистър са:

Всички търговци по смисъла на Търговския закон в срок до 30 септември на следващата година.

Лице, което е задължено, но не заяви вписване на обстоятелство или не представи акт в определения от закон срок, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с посочения размер на глоба всеки месец до извършване на действията.