Пререгистрация
на юридически лица с нестопанска цел

 

През септември 2016 г. се приеха промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно които всяко юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, фондация, в това число спортен клуб, читалище, училищно настоятелство, или клон на чуждестранно ЮЛНЦ в България, което е било учредено и вписано в окръжен съд преди 1 януари 2018 г., ще има срок от 3 години (до 31 декември 2020 г.), за да се пререгистрира в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, а не както беше досега към окръжните съдилища по седалище на юридическото лице с нестопанска цел.

При пререгистрацията на ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията няма да се заплаща държавна такса.Отпада и задължението за отделна регистрация в Регистър БУЛСТАТ. При пререгистрацията кодът по БУЛСТАТ на юридическите лица с нестопанска цел ще бъде вписан като единен идентификационен код (ЕИК) на ЮЛНЦ.
Наименованията, под които са били вписани сдруженията и фондациите, народните читалища, както и клоновете на месните и на чуждестранните ЮЛНЦ в окръжните съдилища преди 01.01.2018 г., няма да се променят след пререгистрацията им в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията. Агенцията по вписванията ще пререгистрира всяко съществуващо ЮЛНЦ с името, с което е било вписано в съда, независимо дали има друга организация със същото име или не.

Пререгистрацията на клоновете на ЮЛНЦ, което има учредени клонове в страната се извършва заедно с пререгистрацията на организацията-майка, като към основното заявление се подават толкова допълнителни заявления, колкото са клоновете в страната, като не се заплаща допълнителна такса.
Новосъздаващите се организации, обаче няма да могат да се регистрират с наименование на ЮЛНЦ, което е било вече регистрирано в съда преди 01.01.2018 г., независимо дали това ЮЛНЦ се е пререгистрирало или все още не е направило това.

След 1 януари 2018 г. всяко юридическо лице с нестопанска цел, което желае да направи промени в някое от обстоятелствата и документите, които по закон подлежат на обявяване и вписване, ще заявява тези промени в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, а не в окръжния съд по седалището на ЮЛНЦ. Промените в обстоятелствата ще могат да бъдат направени заедно с пререгистрацията на ЮЛНЦ, но за вписване на промените ще се дължи съответната държавна такса.

Заявление за регистрация, пререгистрация и вписване на промени, ведно със съпътстващите ги документи ще могат да се подават по електронен път, както и във всяка една от 27-те служби по регистрация на Агенция по вписванията в страната, независимо къде се намира седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

Едновременно с пререгистрацията на ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще може да се заявят за вписване промени в обстоятелствата относно ЮЛНЦ, като за тези промени се заплаща държавна такса. Изискванията за това са към момента на пререгистрацията подлежащите на вписване промени да не са били отразени в съдебния регистър. Също така, към този момент да не е било правено искане за вписването им в окръжния съд по регистрацията на ЮЛНЦ.

За Вашата дейност предлагаме:
фирмени печати
Снабдяване с някои от следните фирмени печатиarrow-red
Счетоводно обслужване
Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Гарант Плюс“arrow-red
Уеб студио Технокомп
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомпarrow-red