Регистрация на народно читалище

 

Цена за регистрация на народно читалище — 299 лв.

 

Цената включва: юридическа и счетоводна консултация преди регистрацията, изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи в Агенцията по вписванията.

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Целите на народните читалища са да задоволяват потребностите на гражданите, свързани със:

 1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си;
 2. запазване на обичаите и традициите на българския народ;
 3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
 4. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
 5. осигуряване на достъп до информация.

За постигане на целите си читалищата извършват основни дейности, като:

 1. уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;
 2. развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;
 3. организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;
 4. събиране и разпространяване на знания за родния край;
 5. създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство;
 6. предоставяне на компютърни и интернет услуги.

Народните читалища могат да развиват и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използват приходите от нея за постигане на определените в устава им цели. Народните читалища не разпределят печалба.
Народните читалища нямат право да предоставят собствено или ползвано от тях имущество възмездно или безвъзмездно:

 1. за хазартни игри и нощни заведения;
 2. за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;
 3. за постоянно ползване от политически партии и организации;
 4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

Вписването на читалищата в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва без такси.
Всички народни читалища подлежат на вписване в Централният регистър на Народните читалища, воден от Министерството на културата.

Полезно:  

Технология на работа arrow-red

Изберете своя печатarrow-red

 

 

За Вашата дейност предлагаме:
фирмени печати
Снабдяване с някои от следните фирмени печатиarrow-red
Счетоводно обслужване
Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Одит Тийм“arrow-red
Уеб студио Технокомп
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомпarrow-red