Регистрация на фондация

 

Фондацията се учредява в частна или обществена полза.

Цена за регистрация на фондация — 299 лв.

 

Цената включва: юридическа и счетоводна консултация преди регистрацията, изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи в Агенцията по вписванията, държавна такса за вписване, банкови комисионни и хонорар.

В цената не е включена нотариалната такса за заверка на учредителния акт на фондацията, защото тя зависи от стойността на предоставеното имущество.

Срок за регистрация: 7-14 работни дни.

От 01.01.2018 г. влязоха в сила нови правила за процедурите по регистрация на юридическите лица с нестопанска цел. Съгласно промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), новосъздадените сдружения и фондации занапред ще се регистрират единствено в Агенцията по вписванията, а не в окръжния съд по регистрация на юридическото лице и в регистър БУЛСТАТ, както беше до този момент.

Цялото регистърно производство оттук нататък ще се води пред една институция (Агенцията по вписванията), а не както беше досега пред три. Това спомага за по-улеснен и по-бърз процес по регистрация на НПО при по-малко държавни такси.

Фондацията е юридическо лице без членствен състав, което извършва общественополезна дейност или дейност в частна полза. Учредяването на фондацията се извършва с акт на дарение или завещание. В конкретния случай дарението е едностранен акт – не е договор (не се нуждае от приемане от страна на ползувателя – бенефициера). Дарението е способ за безвъзмездно предоставяне на имущество с определена цел от дарителя приживе, като това е единствената разлика от завещанието, с което се предоставят средства за учредяване на фондация след смъртта на учредителя. Фондацията не може да има стопанска цел. Законът позволява на фондацията да извършва стопанска дейност в ограничени размери, но само като спомагателна – т.е. доколкото е свързана с предмета на основната й дейност и подпомага фондацията за постигане на нейните нестопански цели. Стопанската дейност на фондацията се определя в учредителния акт. Определянето на целите и дейността на фондацията се извършва с учредителния акт, устава или измененията в тях. Според целите и дейността на фондациите, последните се делят на:
фондации за осъществяване на общественополезна дейност;
фондации за осъществяване на дейност в частна полза.

Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Полезно:  

Технология на работа arrow-red

Изберете своя печатarrow-red

 

 

За Вашата дейност предлагаме:
фирмени печати
Снабдяване с някои от следните фирмени печатиarrow-red
Счетоводно обслужване
Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Одит Тийм“arrow-red
Уеб студио Технокомп
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомпarrow-red