Регистрация на кооперация

 

Стандартна цена – 270 лв.

Цената включва: юридическа и счетоводна консултация, касаеща учредяването на кооперация, изготвяне на всички необходими документи за регистрация, съпровождане до нотариус при необходимост, подаване на документите в Търговския регистър /ТР/ и снабдяване с разпечатка от сайта на ТР с актуално състояние след регистрацията на кооперацията, хонорар за услугата.
Допълнително предвидете сумата от 6 лева за нотариална заверка на образеца от подписа на представляващия кооперацията.

Кооперациите са освободени от всякакви държавни такси във връзка с тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация.

Кооперацията е юридическо лице, което представлява сдружение на физически лица с променливи капитал и брой членове, осъществяващи търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси чрез взаимопомощ и сътрудничество. Органи на кооперацията са общо събрание, председател на кооперацията, управителен съвет, контролен съвет.

В процедурата по учредяване на кооперация може да участва всяко физическо лице, което е навършило шестнадесет години и не e поставено под запрещение.

Най-малко 7 дееспособни физически лица могат да учредят кооперация.

Към документите, които се входират в Търговския регистър се прилагат свидетелства за съдимост на председателя и на членовете на управителния и контролния съвет.

За председател и членове на управителния съвет не могат да бъдат избирани лица, които:

  • са под 18 години и са поставените под запрещение;

  • са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;

  • се намират с член на управителния или на контролния съвет в брак, в родство по права линия или са братя или сестри;

  • са били освободени от състава на управителния съвет поради системно неизпълнение на функциите си;

  • са в производство за обявяване в несъстоятелност или са невъзстановени в правата си обявени в несъстоятелност длъжници еднолични търговци или съдружници в събирателни дружества;

  • са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са реабилитирани;

В своята съдебна практика Върховният административен съд постановява, че кооперация може да бъде търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 ТЗ, макар че не е нито едноличен търговец, нито търговско дружество. Кооперацията може да извършва всякакъв вид търговска дейност, освен тази, за която законът поставя определени изисквания.

регистрация на ЕТ  Заявка за регистрация на кооперация – изтегли оттук Регистрация на нова фирма, ЕТ, ЕООД, ООД

Полезно:   Технология на работа arrow-red

Изберете своя фирмен печат.arrow-red

 

За Вашата дейност предлагаме:
фирмени печати
Снабдяване с някои от следните фирмени печатиarrow-red
Счетоводно обслужване
     Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Одит Тийм“arrow-red
Уеб студио Технокомп
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомпarrow-red