УСЛУГИ ОСНОВНА ЦЕНА
която заплащате при нас *
ОТСТЪПКА
ОТ ОСНОВНАТА ЦЕНА
при сключване на договор за счетоводно обслужване **
КРАЙНА ЦЕНА
след приспадане на отстъпката за счетоводно обслужване
І. РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА:
Регистрация на ЕТ 95 лв -50 лв 45 лв
Регистрация на ЕООД/ ООД със собственик българско физическо лице 145 лв -100 лв 29 лв
Регистрация на ЕООД/ ООД със собственик българско юридическо лице 240 лв -100 лв 140 лв
Регистрация на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно физическо лице 270 лв -100 лв 170 лв
Регистрация на ЕООД/ ООД със собственик чуждестранно юридическо лице 360 лв -100 лв 260 лв
Регистрация на АД/ ЕАД 675 лв -100 лв 575 лв
Регистрация на кооперация 249 лв -50 лв 199 лв
Регистрация на клон на българско юридическо лице 200 лв -50 лв 150 лв
Регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице 420 лв -50 лв 370 лв
Регистрация на сдружение –
В частна или обществена полза
199 лв
Регистрация на фондация
В частна или обществена полза
199 лв
Регистрация на народно читалище 249 лв
Пререгистрация на ЮЛНЦ 95 лв

 

* Тази цена е основна и крайна, като не е обвързана с други договори и/или услуги.

Услуга Цена
ІІ. ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА,
ВПИСАНИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:
Наследяване на фирма на починал ЕТ 270 лв
Наследяване на дялове в ЕООД/ ООД 270 лв
Прехвърляне на фирма 250 лв
Смяна/добавяне на управител 110 лв
Напускане на управител с предизвестие 170 лв
Приемане на нов съдружник 145 лв
Изключване на съдружник 110 лв
Напускане на съдружник с предизвестие 270 лв
Прехвърляне на дружествени дялове 250 лв
Седалище и адрес на управление 95 лв
Адрес на кореспонденция с НАП 95 лв
Предмет на дейност 95 лв
Име на фирма 95 лв
Увеличаване на капитала 150 лв
Намаляване на капитала 250 лв
Прокура 200 лв
Клон 200 лв
Промяна в правната форма от ЕООД в ООД и от ООД в ЕООД 250 лв
Преобразуване на фирмата чрез вливане, сливане, отделяне или разделяне по
договаряне
ІІІ. ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА:
Заличаване на ЕТ 150 лв 139 лв.
Обявяване на ЕООД/ООД в ликвидация 250 лв 240 лв.
Заличаване на ЕООД/ ООД 180 лв 175 лв.
Услуга Цена
ІV. ДРУГИ УСЛУГИ:
Разрешителни/ лицензии по договаряне
Регистрация на заложна къща /включва и регистрация на фирма в Търговския регистър/ 700 лв
Представителство и снабдяване с удостоверение от НАП 32 лв
Представителство и снабдяване с удостоверение от НОИ 32 лв
Запазване на име на фирмата 60 лв
Предоставяне на адрес за регистрация на седалище и адрес на управление на фирма 120 лв
Получаване на кореспонденция и уведомяване за нея 50 лв
за месец
Откриване на разплащателна сметка вместо клиента 250 лв
Подаване на ГФО 55 лв   
Подаване на декларация на фирма без дейност 35 лв
Удостоверение за актуално състояние на фирмата с мокър печат от Търговския регистър 40 лв
Удостоверение, че фирмата не е в производство по несъстоятелност 40 лв
Удостоверение, че фирмата не е в производство по ликвидация 40 лв
Регистърно производство в Търговския регистър по договаряне
Регистрация в ДАНС 250 лв
Търговско пълномощно 30 лв
Изготвяне на договори Цена – съгласно интереса
Апортни вноски по договаряне
Фирмен печат – тип автоматичен 28-60 лв
Обявяване на актове 40 лв

 

*** При необходимост от комбинация на други услуги ние сме в готовност да изготвим индивидуална оферта според нуждите Ви.

Нашите цени включват държавна такса, банков комисион за държавната такса и хонорар