УСЛУГИ ОСНОВНА ЦЕНА
която заплащате при нас *
І. РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА:
Регистрация на ЕТ 149 лв
Регистрация на ЕООД/ ООД със собственик българско физическо лице 189 лв
Регистрация на ЕООД/ ООД със собственик българско юридическо лице 299 лв
Регистрация на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно физическо лице 349 лв
Регистрация на ЕООД/ ООД със собственик чуждестранно юридическо лице 499 лв
Регистрация на АД/ ЕАД 699 лв
Регистрация на кооперация 299 лв
Регистрация на клон на българско юридическо лице 349 лв
Регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице 499 лв
Регистрация на сдружение –
В частна или обществена полза
299 лв
Регистрация на фондация
В частна или обществена полза
299 лв
Регистрация на народно читалище 299 лв

 

* Тази цена е основна и крайна, като не е обвързана с други договори и/или услуги.

Услуга Цена
ІІ. ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА,
ВПИСАНИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:
Наследяване на фирма на починал ЕТ 299 лв
Наследяване на дялове в ЕООД/ ООД 299 лв
Прехвърляне на фирма 299 лв
Смяна/добавяне на управител 150 лв
Напускане на управител с предизвестие 250 лв
Приемане на нов съдружник 250 лв
Изключване на съдружник 280 лв
Напускане на съдружник с предизвестие 299 лв
Прехвърляне на дружествени дялове 299 лв
Седалище и адрес на управление 150 лв
Адрес на кореспонденция с НАП 150 лв
Предмет на дейност 150 лв
Име на фирма 150 лв
Увеличаване на капитала 220 лв
Намаляване на капитала 320 лв
Прокура 250 лв
Клон 250 лв
Промяна в правната форма от ЕООД в ООД и от ООД в ЕООД 299 лв
Преобразуване на фирмата чрез вливане, сливане, отделяне или разделяне по
договаряне
Услуга Цена
ІII. ДРУГИ УСЛУГИ:
Разрешителни/ лицензии по договаряне
Регистрация на заложна къща /включва и регистрация на фирма в Търговския регистър/ 399 лв
Представителство и снабдяване с удостоверение от НАП 32 лв
Запазване на име на фирмата120 лв
Получаване на кореспонденция и уведомяване за нея
50 лв
за месец
Откриване на разплащателна сметка вместо клиента 250 лв
Подаване на ГФО 65 лв   
Подаване на декларация на фирма без дейност 45 лв
Удостоверение за актуално състояние на фирмата с мокър печат от Търговския регистър 60 лв
Удостоверение, че фирмата не е в производство по несъстоятелност 60 лв
Удостоверение, че фирмата не е в производство по ликвидация 60лв
Търговско пълномощно 80 лв
Изготвяне на договори Цена – съгласно интереса
Апортни вноски по договаряне
Фирмен печат – тип автоматичен 28-60 лв
Обявяване на актове 40 лв

 

*** При необходимост от комбинация на други услуги ние сме в готовност да изготвим индивидуална оферта според нуждите Ви.

Нашите цени включват държавна такса, банков комисион за държавната такса и хонорар