УСЛУГИ ОСНОВНА ЦЕНА
която заплащате при нас *
ОТСТЪПКА
ОТ ОСНОВНАТА ЦЕНА
при сключване на договор за счетоводно обслужване **
КРАЙНА ЦЕНА
след приспадане на отстъпката за счетоводно обслужване
І. РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА:
Регистрация на ЕТ 120 лв -50 лв 70 лв
Регистрация на ЕООД/ ООД със собственик българско физическо лице 169 лв -100 лв 69 лв
Регистрация на ЕООД/ ООД със собственик българско юридическо лице 260 лв -100 лв 160 лв
Регистрация на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно физическо лице 290 лв -100 лв 190 лв
Регистрация на ЕООД/ ООД със собственик чуждестранно юридическо лице 380 лв -100 лв 280 лв
Регистрация на АД/ ЕАД 699 лв -100 лв 599 лв
Регистрация на кооперация 269 лв -50 лв 219 лв
Регистрация на клон на българско юридическо лице 220 лв -50 лв 170 лв
Регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице 440 лв -50 лв 390 лв
Регистрация на сдружение –
В частна или обществена полза
220 лв
Регистрация на фондация
В частна или обществена полза
240 лв
Регистрация на народно читалище 269 лв

 

* Тази цена е основна и крайна, като не е обвързана с други договори и/или услуги.

Услуга Цена
ІІ. ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА,
ВПИСАНИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:
Наследяване на фирма на починал ЕТ 270 лв
Наследяване на дялове в ЕООД/ ООД 280 лв
Прехвърляне на фирма 280 лв
Смяна/добавяне на управител 150 лв
Напускане на управител с предизвестие 190 лв
Приемане на нов съдружник 250 лв
Изключване на съдружник 280 лв
Напускане на съдружник с предизвестие 270 лв
Прехвърляне на дружествени дялове 280 лв
Седалище и адрес на управление 120 лв
Адрес на кореспонденция с НАП 120 лв
Предмет на дейност 120 лв
Име на фирма 120 лв
Увеличаване на капитала 170 лв
Намаляване на капитала 280 лв
Прокура 220 лв
Клон 220 лв
Промяна в правната форма от ЕООД в ООД и от ООД в ЕООД 280 лв
Преобразуване на фирмата чрез вливане, сливане, отделяне или разделяне по
договаряне
ІІІ. ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА:
Заличаване на ЕТ 150 лв 139 лв.
Обявяване на ЕООД/ООД в ликвидация 250 лв 240 лв.
Заличаване на ЕООД/ ООД 180 лв 175 лв.
Услуга Цена
ІV. ДРУГИ УСЛУГИ:
Разрешителни/ лицензии по договаряне
Регистрация на заложна къща /включва и регистрация на фирма в Търговския регистър/ 650 лв
Представителство и снабдяване с удостоверение от НАП 32 лв
Представителство и снабдяване с удостоверение от НОИ 32 лв
Запазване на име на фирмата 95 лв
Предоставяне на адрес за регистрация на седалище и адрес на управление на фирма 120 лв
Получаване на кореспонденция и уведомяване за нея 50 лв
за месец
Откриване на разплащателна сметка вместо клиента 250 лв
Подаване на ГФО 55 лв   
Подаване на декларация на фирма без дейност 35 лв
Удостоверение за актуално състояние на фирмата с мокър печат от Търговския регистър 40 лв
Удостоверение, че фирмата не е в производство по несъстоятелност 40 лв
Удостоверение, че фирмата не е в производство по ликвидация 40 лв
Регистърно производство в Търговския регистър по договаряне
Регистрация в ДАНС 250 лв
Търговско пълномощно 50 лв
Изготвяне на договори Цена – съгласно интереса
Апортни вноски по договаряне
Фирмен печат – тип автоматичен 28-60 лв
Обявяване на актове 40 лв

 

*** При необходимост от комбинация на други услуги ние сме в готовност да изготвим индивидуална оферта според нуждите Ви.

Нашите цени включват държавна такса, банков комисион за държавната такса и хонорар