Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1099

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1104

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1124

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4783

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4789

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4801
Промяна на обстоятелства « Регистрация на фирма Пловдив – Кантора "Концепт", откриване на нови фирми ЕТ, ЕООД, ООД, Юридически услуги

545Промяната на обстоятелства е процедура, целяща вписването в Търговския регистър на промени във фирмата, които са настъпили след регистрация на фирмата. В 7-дневен срок от настъпването на всяко съществено изменение следва да се направи вписване на новите обстоятелства. При неспазване на срок се налагат глоби в размер от 500 до 1000 лв. Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с посочения размер на глоба всеки месец до извършване на действията.

Предлагаме Ви в рамките на 4 работни дни вписване на следните промени на обстоятелства:

Заявление за промяна на обстоятелства, вписани в Търговския регистър – изтегляне

Наследяване на фирма на починал ЕТ - цена 299 лв

Горепосочената цена включва: изготвяне на необходимата документация, държавна такса, подаване на необходимите документи в Търговския регистър, разпечатка от Търговския регистър след промяната и хонорар за услугата.

Нотариалните такси не са включени в посочената цена, тъй като те се заплащат при нотариуса и са в зависимост от материалния интерес.

Предприятието на ЕТ се наследява от един от наследниците по споразумение между тях.

Възможни са два варианта:

Първият вариант е известен като “отказ от наследство”. При този случай наследниците на ЕТ се отказват от наследството, което им се полага. Не е възможен частичен отказ от наследство, например само това от предприятието на ЕТ, а от цялата наследствена маса, която може да включва парични средства и др. Този вариант е за препоръчване в случаите, когато наследодателят е оставил повече задължения, отколкото имущество и за наследниците приемането на наследството ще “струва” повече отколкото това, което ще получат като наследствена маса. В случаите на отказ от наследство, наследниците заявяват това свое желание пред нотариус, което подлежи на вписване в Агенцията по вписванията. В този случай “умират” и задълженията на наследодателя.

При втория и по-разпространения вариант, наследниците приемат наследството на наследодателя, включително предприятието на ЕТ. Споразумението между наследниците, се заверява пред нотариус.

В случай, че се реши предприятието на ЕТ да продължи да съществува, необходимо е към досегашната фирма (наименованието на предприятието на ЕТ) да се добави и личното и фамилно или бащино име на наследника, поел ЕТ. След обявяване в Търговския регистър е необходимо да се уведоми и НАП, ако предприятието е регистрирано по ЗДДС и да се извърши промяна във фирмата на данъчно задълженото лице.

Наследяване на дялове в ЕООД/ ООД - цена 299лв

Горепосочената цена включва: изготвяне и подаване на необходимата документация в Търговския регистър, държавна такса, снабдяване с разпечатка с актуално състояние от Търговския регистър след вписване на промяната и хонорар за услугата.

Нотариалните такси не са включени в посочената цена, тъй като те се заплащат при нотариуса и са в зависимост от материалния интерес.

Освен да се прехвърлят чрез покупко-продажба дружествените дялове в ЕООД/ ООД се и наследяват. Наследниците биха могли да се откажат от наследство или да го приемат.

Отказът за наследство важи за цялата наследствена маса, не само за части от нея, като например дружествения дял.

Наследството бива по закон или по завещание. При приемане на наследство е необходимо да се изготви споразумение между наследниците, което се заверява нотариално. Правоприемникът встъпва в правата и задължинията на праводателя си срещу дела му в капитала.

След приемане на наследството наследниците могат да вземат следните решания:

 • продължаване на дейността на наследодателя
 • стартиране на процедура по заличаване на фирмата
 • продажба на дружествените дялове на наследодателя на другите съдружници /при ООД/ или на трети лица / при ЕООД и ООД/

Прехвърляне на фирма - цена 280лв

Горепосочената цена включва: изготвяне и подаване на необходимата документация в Търговския регистър, държавна такса, разпечатка с актуално състояние на фирмата от Търговския регистър след вписване на промяната и хонорар за услугата.

Нотариалните такси не са включени в посочената цена, тъй като те се заплащат при нотариуса и са в зависимост от материалния интерес.

Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне.

Прехвърлянето на предприятие става с нотариално заверен договор за продажба на търговско предприятие, като така се прехвърля правото на собственост върху търговското предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на търговската дейност на търговеца.

Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне.

За извършване на услугата е необходимо да се представят данни за новия собственик и управител на фирмата. А именно:

 • при физическите лица: данни по лична карта /паспорт/
 • при юридическите лица, регистрирани в България, тяхното наименование и ЕИК /БУЛСТАТ/
 • при юридически лица, регистрирани извън България, всички данни от актуалното им състояние от съответния регистър на дружествата на дадената страна

Процедурата се характеризира с извършване на конкретни действия по вписването на обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие. Преди да се внесат документите в Търговския регистър е необходимо да бъде подадено специално заявление, придружено със съотнетни документи и актове, които подлежат на вписване в НАП.

Промяна на управител

Смяна/добавяне на управител – цена 150 лв

Включва: изготвяне на необходимите документи, държавна такса, хонорар, подаване на документите в Търговския регистър и разпечатка от Търговския регистър за актуално състояние на фирмата след промяната.

Процедурата има за цел вписване в Търговския регистър на промяна в начина на управление и представителство. Това може да настъпи при замяна на един управител с друг или когато вместо един управител се избират двама или повече лица, които да представляват и управляват дружеството заедно или поотделно, както и обратното – от няколко управителя да остане един.

Процедурата започва с решението за промяна на обстоятелствата. Това решение се взема от общото събрание на съдрежниците или от едноличния собственик на капитала. Трябва да се вземе решение за изменение на дружествения договор/учредителния акт. Това се налага, тъй като се касае за обстоятелства, които са съществени елементи на дружествения договор/учредителния акт. По отношение на трети добросъвестни лица овластяването и заличаването на управителя има действие след вписването му.

Напускане на управител с предизвестие - цена 250 лв

Включва: изготвяне и подаване вместо Вас на всички необходими документи, държавна такса, хонорар и разпечатка от Търговския регистър за актуално състояние на фирмата след промяната.

Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

Приемане, освобождаване на съдружник

Приемане на нов съдружник - цена 250 лв

Включва: изготвяне и подаване вместо Вас на всички необходими документи, държавна такса, хонорар и разпечатка от Търговския регистър за актуално състояние на фирмата след промяната.

Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба. В молбата той заявява, че е запознат с дружествения договор и приема условията му. Решението за приемане подлежи на вписване в търговския регистър.

Изключване на съдружник – цена 280 лв

Горепосочената цена включва изготвяне и подаване вместо Вас на всички необходими документи в Търговския регистър, държавна такса, хонорар и разпечатка от Търговския регистър за актуално състояние на фирмата след вписване на промяната.

Съдружникът може да бъде изключен с решение на общото събрание на съдружниците след писмено предупреждение. Промяната се отразява в дружествения договор и подлежи на обявяване. Процедурата има за цел вписването на промени във фирмата, които са настъпили след регистрацията й в Търговския регистър.

Даден съдружник може да бъде изключен при някоя от следните хипотези:

 • при неизплащане или невнасяне на дела си
 • при не изпълнение на задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството
 • при не изпълнение на решенията на общото събрание
 • когато действа против интересите на дружеството
 • при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон / т.е. чл. 134, ал. 2 от ТЗ дава право на съдружника да прекрати участието си в дружеството когато той не е гласувал по решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, с което съдружниците биват задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок /

Напускане на съдружник с предизвестие – цена 280 лв

Горепосочената цена включва: изготвяне и подаване на необходимата документация в Търговския регистър, държавна такса, хонорар и разпечатка от Търговския регистър за актуалното състояние на фирмата след вписване на промяната.

В случай, в които липсва съгласие да се освободи съдружник с решение на общото събрание, съдружникът може да прекрати участието си в дружеството чрез едностранно волеизявление. За целта е длъжен да направи писмено предизвестие най-малко три месеца преди датата на прекратяването. С изтичането на предизвестието се прекратява участието на съдружника. След прекратяването на членството между напусналия съдружник и дружеството възникват облигационни отношения във връзка с неуредени имуществени последици. Те се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Наличието на неуредени имуществените отношения не води до извод, че не е прекратено участието на съдружника.

Прекратяване на членството поради доброволно напускане настъпва с изтичане срока на предизвестието. Не е необходимо изрично решение на общото събрание на дружеството. При този доброволен начин на напускане законодателят не изисква произнасяне на общото събрание на ООД относно съдбата на освободените дялове.

Вписването на промяната в персоналния състав на дружеството в търговския регистър, задължително следва от факта на прекратеното членство на съдружника. Съдбата на освободените дялове е предмет на едно бъдещо решение на общото събрание, което не влияе върху факта на напускане на съдружника. Това обстоятелство задължително следва да бъде отразено в търговския регистър по партидата на дружеството, независимо от липсата на решение на въпроса за съдбата на освободените дялове.

Увеличаване/ намаляване на капитала

Увеличаване на капитала - цена 170 лв

Горепосочената цена включва: изготвяне и подаване вместо Вас на всички необходими документи за увеличаване на капитала на дружеството чрез парична вноска, държавна такса, хонорар и разпечатка от Търговския регистър за актуалното състояние на фирмата след вписване на промяната.

Увеличението на капитала се извършва чрез: увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

Увеличението на капитала става с решение на едноличния собственик на капитала когато фирмата е ЕООД или с решение на общото събрание когато дружеството е ООД.
Необходимо е сумата за увеличение на капитала да се внесе в разплащателната сметка на дружеството. При ООД сумите за увеличение на капитала се внасят от името на всеки съдружник поотделно.

Процедурата има за цел вписването в Търговския регистър на промени във фирмата, които са настъпили след регистрация на ЕООД/ООД в Търговския регистър. На вписване подлежи всяко изменение във вече вписаните обстоятелства. Заявяването на променените обстоятелства следва да се отправи до Агенцията по вписванията в 7 дневен срок от възникването им.

Капиталът на дружеството може да се увеличи и чрез апорт (непарична вноска). Цената за извършване на тази услуга е по договаряне в зависимост от броя и стойността на апорта. Предмет на непарична вноска могат да бъдат различни имуществени права като например:

 • право на собственост;
 • ограничено вещно право върху движими и недвижими вещи;
 • облигационни права /вземания/;
 • права като материални блага като търговски марки, патенти, ноу – хау и др.;
 • права върху ценни книги;
 • права върху имуществен комплекс като наследството и търговското предприятие;

За увеличаване на капитала чрез апорт е необходимо копие на документи, удостоверяващи правата върху предмета на непаричната вноска; данъчна оценка на непаричната вноска; удостоверение за наследници – при извършване на апорт на наследство. В хода на процедурата се подава молба до Търговския регистър за назначаване на 3 независими вещи лица, които да извършат оценяване на непаричната вноска, заплаща се определеното им възнаграждение, а те от своя страна изготвят заключение.

Заявяването на променените обстоятелства следва да се отправи до Агенцията по вписванията в 7 дневен срок от възникването им.

Намаляване на капитала - цена 280 лв

Горепосочената цена включва: изготвяне и подаване вместо Вас на всички необходими документи в Търговския регистър, държавна такса, хонорар и разпечатка от Търговския регистър с актуалното състояние на фирмата след вписване на промяната.

Капиталът на фирмата може да бъде намален до установения в закона минимум, който към настоящия момент е 2 лв. Процедурата включва взимане на решение за намаляване на капитала и промяна на учредителния акт при ЕООД или дружествения договор при ООД. В решението следва да се посочат целта на намаляването на капитала, неговият размер и начинът, по който ще се извърши.

Намаляването на капитала може да се осъществи по следните начини:

 1. да се намали стойността на дела в капитала;
 2. 2. да се върне дела от капитала на съдружник, който прекратява участието си в дружеството;
 3. 3да се освободи от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. С обявяването му се счита, че дружеството заявявя, че е в готовност да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите задълженията си към момента на обявяването, на тези от тях, които не са съгласни с намаляването. Съгласието на кредиторите с намаляването на капитала се предполага, ако в срок до 3 месеца от обявяването не изразят в писмена форма несъгласието си.

Гореописаната цена и услуга се отнасят за случаите, в които капиталът на дружеството се състои само от парична вноска. В случай че в капитала има апорт (непарична вноска като например: право на собственост; ограничено вещно право върху движими и недвижими вещи; облигационни права /вземания/; права като материални блага като търговски марки, патенти, ноу – хау и др.; права върху ценни книги; права върху имуществен комплекс като наследството и търговското предприятие;) цената за намаляването на капитала е по договаряне в зависимост от броя и стойността на апорта.

Други

Прехвърляне на дружествени дялове - цена 280 лв

Горепосочената цена включва: изготвяне и подаване на необходимата документация в Търговския регистър, държавна такса, хонорар и разпечатка от Търговския регистър за актуално състояние на фирмата след вписване на промяната.

Прехвърлянето на дружествени дялове може да се извърши между съдружниците или на трети лица. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.

Прехвърлянето на дружествения дял се извършва чрез договор за покупко-продажба на дружествени дялове с нотариално заверени подписи.

Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Промяна на седалище и адрес на управление – цена 120 лв

Включва: изготвяне и подаване вместо Вас на всички необходими документи, държавна такса, хонорар и разпечатка от Търговския регистър за актуално състояние на фирмата след промяната.

Населеното място, в което се намира управлението на фирмата е нейното седалище. А под адрес на търговеца се разбира адресът на управлението на дейността му. Преместването на управлението на дейността на търговеца на ново място трябва да бъде заявено за вписване в търговския регистър в 7-дневен срок.

Промяна предмет на дейност - цена 120 лв

Включва: изготвяне и подаване вместо Вас на всички необходими документи, държавна такса, хонорар и разпечатка от Търговския регистър за актуално състояние на фирмата след промяната.

Промяна на предмета на дейност би могла да се изрази в:

 • добавяне на дейности, които възнамерявате да извършвате, но не са вписани до момента
 • премахване на някои от вече вписаните дейности
 • прибавяне или преустановяване на специфична дейност, за която се изисква лиценз или разрешително
 • промяна на предмета на дейност, когато той е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията и т.н.
Промяна на името на фирмата - цена 120 лв

Включва: изготвяне и подаване вместо Вас на всички необходими документи, държавна такса, хонорар и разпечатка от Търговския регистър за актуално състояние на фирмата след промяната.

На вписване в Търговския регистър подлежи всяко изменение във вече вписаните обстоятелства, каквото е и промяната на името на фирмата.

Оповестяването е свързано с правната сигурност в търговския оборот и защитата както интересите на търговеца, така и интересите на третите добросъвестни лица.

Процедурата започва с решението за промяна на името на фирмата. Това решение се взема от общото събрание или от едноличния собственик на капитала. Трябва да се вземе решение за изменение на дружествения договор/учредителния акт. Това се налага, тъй като се касае за обстоятелство, което е сред съществените елементи на дружествения договор/учредителния акт.

Заявяването на променените обстоятелства следва да се отправи до Агенцията по вписванията в 7 дневен срок от настъпването им.

Прокура - цена 220 лв

Горепосочената цена включва: юридическа и счетоводна консултация, касаеща назначаването на прокурист, изготвяне и подаване на необходимите документи в Търговския регистър, държавна такса, хонорар и разпечатка от Търговския регистър за актуалното състояние на фирмата след вписване на промяната.

Прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Упълномощаването може да бъде дадено на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване. Упълномощаването на прокуриста (прокура) трябва да бъде с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста.

Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава другиго със своите права по закон.

Прокуристът няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца освен, ако е специално упълномощен. Упълномощаването може да бъде ограничено само за дейността на отделен клон. Други ограничения нямат действие по отношение на трети лица.

Клон - цена 220 лв

Горепосочената цена Включва: юридическа и счетоводна консултация, касаеща промяна на вписани обстоятелства на клона, държавна такса, изготвяне на необходимите документи, подаване вместо Вас на всички необходими документи в Търговския регистър /ТР/, разпечатка от сайта на ТР с актуалното състояние след промяната и хонорар.

Промяната на следните обстоятелства в клона следва да се впишат в ТР:

– седалище и адрес на управление на клона

– предмет на дейност

– данни за лицето, което управлява клона /подмяна на лицето или добавяне на нов управител/

– обема на представителната власт на управителя /управителите/

Фирмата на клона включва фирмата на търговеца и добавката “клон”.

Промяна в правната форма от ЕООД в ООД и от ООД в ЕООД – цена 280 лв

Включва: изготвяне и подаване вместо Вас на всички необходими документи, държавна такса, хонорар и разпечатка от Търговския регистър за актуално състояние на фирмата след промяната.

Фирмата може да се преобразува чрез промяна на правната форма като се превръща в дружество от друг вид /новоучредено дружество/. Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация, а новоучреденото дружество става негов правоприемник по отношение на всичките му права и задължения.

Процедурата по промяната започва с изготвяне на план за преобразуване, който подлежи на нотариална заверка на подписите. Към плана за преобразуване се прилага проект на нов учредителен акт/ дружествен договор на новоучреденото дружество. Планът за преобразуване подлежи на проверка от нарочен проверител, който се назначава от управителния орган или от съдружниците.

Промяната в правната форма се извършва след решение на едноличния собственик на капитала или общо събрание на съдружниците. С решението:

– се одобрява или се променя плана за преобразуване

– приема се дружествения договор или устава на новоучреденото дружество

– прави се избор на органи за управление

Преобразуване на фирмата чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне

Цена и срок – по договаряне.

Преобразуването е процедура, при която едно или повече търговски дружества се прекратяват без ликвидация, като търговските им предприятия преминават върху едно или повече приемащи или новорегистрирани дружества.

Търговските дружества могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.

Вливане – процедура, при която цялото имущество на едно или повече търговски дружества преминава към едно съществуващо дружество, което става техен правоприемник.

Сливане – процедура, при която цялото имущество на две или повече търговски дружества преминава към едно новоучредено дружество, което става техен правоприемник.

Разделяне – процедура, при която цялото имущество на едно търговско дружество преминава към две или повече дружества, които стават негови правоприемници за съответна част.

Отделяне – процедура, при която част от имуществото на едно търговско дружество преминава към едно или няколко дружества, които стават негови правоприемници за тази част от имуществото.

Отделяне на еднолично търговско дружество – процедура, при която част от имуществото на едно търговско дружество преминава върху едно или повече еднолични дружества с ограничена отговорност и/или еднолични акционерни дружества, при което преобразуващото се дружество става едноличен собственик на капитала им.

Услугата по преобразуване на търговски дружества включва:

 • Изготвяне на необходимата документация
 • Внасяне на докуменитите в Търговския регистър /ТР/
 • Снабдяване с разпечатка с актуално състояние от ТР след вписване на промяната