Във връзка с процедурата по закриване на фирма, като допълнителна услуга за град Пловдив предлагаме представителство и снабдяване с удостоверение от НОИ срещу 36 лв.

За да се снабдите с удостоверение от НОИ по чл. 5, ал. 10 от КСО трябва да предадете в архива му ведомостите на фирмата,трудовите договори (заповедите за назначаване), заповедите за преназначаване, заповедите за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповедите за освобождаване от работа, трудови книжки, издадени удостоверения обр. УП-1, обр. УП-2, обр. УП-3 и обр. 30, други документи от които може да се установи осигурителен стаж и доход, категория труд на лицата и др, когато възнагражденията се изплащани по банков път – платежни нареждания с приложен списък с имената на служителите, подписан от лицето, представляващо осигурителя и фишове за възнаграждения, ведомости и други документи, удостоверяващи начисляването или изплащането на възнагражденията. В срок от 30 дни от подаването на заявление НОИ издава удостоверение за предадени трудовоправни документи. Процедурата включва подаване на заявление, финансова ревизия на разходите на ДОО, определяне на дата за предаване на документите /документите се окомплектоват по специален ред при неспазването му те се връщат с указания/ и издаване на удостоверението.