Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1099

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1104

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1124

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4783

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4789

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/registra/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4801
Административноправни услуги « Регистрация на фирма Пловдив – Кантора "Концепт", откриване на нови фирми ЕТ, ЕООД, ООД, Юридически услуги

Подаване на ГФО – цена 65 лв.

Цена 65 лв. – включва: изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи в Търговския регистър, държавна такса и хонорар.

Срок за подаване на ГФО – 1 работен ден.

Сроковете за обявяване на ГФО в Търговския регистър са:

Всички търговци по смисъла на Търговския закон в срок до 30 септември на следващата година.

 

Лице, което е задължено, но не заяви вписване на обстоятелство или не представи акт в определения от закон срок, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с посочения размер на глоба всеки месец до извършване на действията.

Публикуване на декларация на фирма без дейност

Цена 45 лв – включва изготвянето на необходимите документи и входирането им в Търговския регистър.

С промените в ЗТРРЮЛНЦ от 2018г. ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ не са длъжни да публикуват годишни финансови отчети /ГФО/. Това обаче не ги освобождава от отношения с Търговския регистър и съгласно разпоредбите на закона те следва да подадат декларация за това, че през предходната година не са осъществявали търговска дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, с което те ще изпълнят задълженията си.

Срок за подаване на декларациите за липса на дейност: следва да се подадат до 30-ви юни на годината, следваща годината, през която фирмата не е осъшествявала търговска дейност.

Глоби за неизпълнение на това задължение има и са както следва: за самото задължено дружество – имуществена санкция от 500 лв, а за представляващият съответно дружество – 200 лв.

Изготвяне на договори и документи

Тъй като знаем колко важно е необходимите в ежедневието ни документи да изглеждат прегледно, да съдържат всички важни обстоятелства в сбит вариант, да могат да защитят пълноценно правата и законните ни интереси и да бъдат максимално разбираеми от отсрещната страна решихме да предложим професионално изготвяне на документи.

ИЗГОТВЯМЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 • пълномощни – 30-50 лв
 • договори – съгласно интереса
 • анекси – 30 лв
 • споразумения – 50-80 лв
 • предизвестие за прекратяване на договор – 20 лв
 • запис на заповед – 50-80 лв
 • покана към длъжници – 30-50 лв
 • заявления – 25 лв
 • молби – 30-50 лв
 • жалби – 50-100 лв. според типа институция, към която е насочена
 • разписки – 20 лв
 • протоколи – 50-80 лв
 • декларации – 20 лв
 • уведомления – 20 лв
 • сигнали за нарушения – 25 лв

Гореописаните услуги извършваме до 1 работен ден и се изпълняват без значение в коя част на страната сте.
Изготвените документи може да получите в офиса ни в гр. Пловдив, по e-mail или чрез куриер.

Снабдяване със скица на имот или сграда/ схема на самостоятелен обект – АГГК Пловдив – цена 30 лв + държавна такса

Както скицата на имот или сграда, така и схемата на самостоятелния обект в сграда или съоръжение на техническата инфраструктура представляват графически изображения на даден имот /парцел/, сграда или самостоятелни обекти в сграда или съоръжение на техническата инфраструктура /апартамент, магазин, склад, ателие и т.н./ с взаимното им положение спрямо околните имоти/ обекти и идентификаторите им.

Всеки имот, сграда, самостоятелен обект в сградата или съоръжение на техническата инфраструктура притежава собствен уникален идентификатор /поредица от числа, той е като ЕГН на имота/. Идентификаторът дава информация в кое населено място и район се намира имота, сградата, обекта или съоръжението и самия му номер.

Предлаганата от нас услуга по снабдяване със скица на имот или сграда; схема на самостоятелен обект в сграда или съоръжение на техническата инфраструктура или презаверка на издадени скица и схема се извършва само в Пловдив при СГКК /Служба по геодезия, картография и кадастър/- гр. Пловдив. Цената е 30 лв и в нея е включено окомплектоване на необходимите документи, подаването им в Служба по геодезия, картография и кадастър- гр. Пловдив, получаването на издадената скица или схема и предаването й на клиента. Отделно от хонорара ни за услугата трябва да предвидите съответната долуописана държавна такса.

Скица или схема се издават в следните срокове:
обикновена услуга – 7 работни дни;
бърза услуга – 3 работни дни;

Държавната такса за снабдяване със скица на имот или сграда е:
–  за бърза услуга 3 дни – 10 лв.
–  за обикновена услуга 7 дни – 5 лв.
Хонорар – 30 лв.,

Държавната такса за снабдяване със схема на самостоятелен обект е:
– за обикновена услуга за 7 работни дни – 20 лв,
– за бърза услуга за 3 работни дни – 40 лв.

За задействане на процедурата клиентът трябва да носи със себе си документ за самоличност, документи за собственост или за отстъпено право на строеж, удостоверение за наследници или пълномощно, когато заявлението се подава съответно от наследник или от упълномощено лице. За поземлен имот е необходимо и копие от скица, въз основа на която е издаден документът за собственост.
Скица или схема са необходими при: сделки с недвижими имоти /продажба, дарение, замяна, договор за наем и т.н./, за налагане на възбрана или ипотека на имот, за вписване на обезпечение, за разрешение за строеж, надстрояване, пристрояване, разрешение за поставяне, при кредитиране от банка и др.

Снадбяване с удостоверение за данъчна оценка на имот – ДМДТ Пловдив – цена 30 лв + държавна такса

Предлагаме снабдяване с удостоверение за данъчна оценка на имоти, които са декларирани или следва да бъдат декларирани в Дирекция местни данъци и такси /ДМДТ/ – гр. Пловдив.
Цената на услугата по снабдяване с удостоверение за данъчна оценка е 30 лв. В нея е включено окомплектоване на необходимите документи, подаването им в ДМДТ- гр. Пловдив, получаването на издаденото удостоверение за данъчна оценка и предаването й на клиента. Отделно от хонорара ни за услугата трябва да предвидите долупосочената държавна такса.

При издаването на удостоверение за данъчна ценка са налице следните особености:

 1. При вече декларирани жилищни имоти на граждани и фирми /по реда на чл. 14 от ЗМДТ/:

  Необходимите документи са: документ за самоличност, копие от документа за собственост, копие от схема от Служба по геодезия, картография и кадастър, пълномощно /когато има упълномощаване/, копие от удостоверение от нотариус и удостоверение за наследници /при завещание/.
  Срок за изпълнение: обикновена услуга – до 14 дни; бърза услуга – до 3 дни; експресна услуга – за 1 ден.
  Държавна такса:
  – обикновена услуга за 5 работни дни – 5 лв;
  – бърза услуга за 3 работни дни – 15 лв;
  – хонорар – 30 лв.

 2. При вече декларирани нежилищни имоти на фирми /по реда на чл. 14 от ЗМДТ/:

  Необходимите документи са: документ за самоличност, копие от документа за собственост, копие от актуална скица/ схема, пълномощно /когато има упълномощаване/.
  Срок за изпълнение: обикновена услуга – до 14 дни; бърза услуга – до 3 дни; експресна услуга – за 1 ден.
  Държавна такса: обикновена услуга – 10 лв + 2 лв за всеки следващ имот; бърза услуга – 20 лв + 4 лв за всеки следващ имот; експресна услуга – 30 лв + 4 лв за всеки следващ имот.

 3. За имоти на граждани и фирми, декларирани по реда на чл. 14 от ЗМДТ, върху които ще се учредява право на ползване и земеделски земи:

  Необходимите документи са: документ за самоличност, копие от документа за собственост, копие от актуална скица, копие от удостоверение за наследници /когато собственика по скицата е починал/, копие от актуално удостоверение за характеристиките на земята /само за земеделските земи/, пълномощно /когато има упълномощаване/.
  Срок за изпълнение: обикновена услуга – до 14 дни; бърза услуга – до 3 дни;
  Държавна такса: обикновена услуга – 8 лв; бърза услуга – 25 лв;

 4. За незавършено строителство и право на строеж /граждани и фирми/:

  Необходимите документи са: декларация по чл.14 от ЗМДТ с попълнено служебно каре от техническата служба; копие от документ за собственост; копие от удостоверението за степен на завършеност от районната администрация по местонахождението на имота /издадено до 3 месеца преди искането за данъчна оценка/; копие от разрешение за строеж или скица-виза, копие от таблица на лицензиран оценител с технико-икономически показатели на имота, документ за самоличност, пълномощно /когато има упълномощаване/.
  Срок за изпълнение: обикновена услуга – до 14 дни; бърза услуга – до 3 дни;
  Държавна такса за физически лица: обикновена услуга – 7лв. + 2 лв. за всеки следващ обект; бърза услуга – 25 лв. + 4 лв. за всеки следващ обект;
  Държавна такса за юридически лица: обикновена услуга – 20 лв. + 2 лв. за всеки следващ обект; бърза услуга – 35 лв. + 4 лв. за всеки следващ обект;

Снабдяване с удостоверение за липса на тежести на имот – СВ Пловдив – цена 30 лв. + държавна такса

Така нареченото удостоверение за тежести на имот има за цел да отрази наличието или липсата на вписвания, отбелязвания и заличавания на тежести и права към момента на изготвянето му.

Цената за снабдяване с удостоверение за тежести на имот от Служба по вписванията при Агенция по вписванията – гр. Пловдив е 20 лв. В нея е включено окомплектоване на необходимите документи, подаването им в Службата по вписванията- гр. Пловдив, получаването на издаденото удостоверение за тежести и предаването му на клиента. Отделно от хонорара ни за услугата трябва да предвидите съответната долупосочена държавна такса, както и банковата такса.

Държавна такса:

 • за издаване в срок до 7 работни дни – 10 лв
 • за издаване в срок до 3 работни дни – 30 лв
 • за издаване в срок до 8 работни часа – 50 лв

За задействане на процедурата по снабдяване с удостоверение на тежести са необходими следните документи: копие от акта за собственост, схема/скица от Службата по геодезия, картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба. За имоти – незавършено строителство освен гореизброени документи се прилагат и заповед на общината за подробен устройствен план- план за регулация на поземлен имот, разрешение за строеж, таблица на лицензиран оценител с технико-икономическите показатели на обектите в сградата.
Удостоверение за тежести е необходимо при сделки с недвижими имоти /продажба, дарение, замяна и т.н./, при кредитиране от банка и др.

Справка от Агенция по вписванията за собственост на имот и наличие на тежести върху имот, притежаван от гражданин или фирма – за цялата страна - цена 20 лв

Услугата по установяване на собственост и тежести на имот се предоставя от разстояние за цялата страна или на място в офиса ни в гр. Пловдив. С нея можете да получите информация за вписванията на сделки и актове с недвижими имоти за всички Служби по вписванията към Агенция по вписванията от 08.07.1991 г. насам.
Цената на услугата по установяване на собственост на имот на гражданин или фирма е 20 лв.

Услугата се извършва до 1 работен ден след отразяване на заплащането й във фирмената банкова сметка или в офиса ни в гр. Пловдив.

За физически лица можем да направим справка по три имена или ЕГН, а за юридически лица – по наименованието на фирмата или по ЕИК /БУЛСТАТ/.

Чрез справката за собственост на имот на гражданин или фирма ще установим дали даден гражданин или фирма притежава недвижими имоти.
При положение, че от направената справка няма данни лицето да притежава имот ще Ви уведомим за това обстоятелство по e-mail и/или телефон.

Ако справката покаже наличие на вписвания ще Ви снабдим с разпечатка в табличен вид от масивите на Агенцията по вписванията. В случай че от Агенция по вписванията са попълнени всички полета в таблицата ще получите следната информация: пореден № по справката /поредност на вписванията като се започва от най-актуалното вписване към по-старите/, номер от входящия регистър, дата от входящия регистър, номер от двойно входящ регистър, дата от двойно входящ регистър, книга /възбрани, отбелязвания, ипотека, прехвърляния и т.н./, тип акт /нотариален акт, налагане на възбрана, искова молба, заличаване на възбрана, заличаване на ипотека и т.н./, акт том, акт номер, година, условие, номер от описната книга, свързани актове, страни, имот /вид, адрес/, идентификатор, имотна партида номер.

Снабдяване с удостоверение за липса на изпълнителни дела при ЧСИ/ ДСИ – гр. Пловдив– цена 30 лв + държавна такса

Всяко физическо или юридическо лице може да заяви персонално за себе си издаването на удостоверение на наличие или липса на изпълнителни дела, но не е възможно да изиска за чуждо лице без пълномощно.
Цената на услугата по снабдяване с удостоверение за липса на изпълнителни дела е 30 лв и включва заявяване на услугата пред КЧСИ /ЧСИ/ или Районен съд в Пловдив /ДСИ/, получаване на издаденото удостоверение и предаването му на клиента.
Срок за изпълнение на услугата:

 • при КЧСИ /ЧСИ/: до един работен ден от заплащане на услугата;
 • при Районен съд /ДСИ/: до два работни дни от заплащане на услугата;

Удостоверение за липса на изпълнителни дела може да се издаде от КЧСИ /Камарата на частните съдебни изпълнители/ и от съответния районен съд.

  1. Удостоверение за липса на изпълнителни дела при ЧСИ /частен съдебен изпълнител/:

КЧСИ поддържа централен регистър на длъжниците и издаденото удостоверение би показало наличие или липса на висящи изпълнителни дела. Удостоверението се базира на информация от всички ЧСИ-та в страната.За издаването на удостоверението КЧСИ е определила такса в размер на 12 лв, която се превежда на КЧСИ, а самото удостоверение се предоставя от което и да е ЧСИ в страната.

  1. Удостоверение за липса на изпълнителни дела при ДСИ /държавен съдебен изпълнител/ в съответния районен съд:

Към всеки районен съд има ДСИ /държавен съдебен изпълнител/. При искане за издаване на удостоверение за липса на заведени изпълнители дела ДСИ извършва проверка в съдебно-изпълнителската служба само на съответния съд и издава удостоверението.
Държавната такса за снабдяване с удостоверение от ДСИ е 12 лв.

Снабдяване с удостоверение за липса на производство по несъстоятелност при ОС- гр. Пловдив – цена 40 лв

Услугата по снабдяване с удостоверение за липса на производство по несъстоятелност се извършва в гр. Пловдив и е подходяща само за регистрираните на територията на Пловдивски окръжен съд търговци.
Цената на услугата е 40 лв. и в нея е включено: комплектоване на необходимите документи за снабдяване с удостоверение, държавна такса, входиране на документите, получаване на издаденото удостоверение за липса на висящо производство по несъстоятелност и предаването му на клиента.
Срок за изпълнение на услугата: до два работни дни от заплащането й.

Представителство и снабдяване с удостоверение за уведомяване на ТД на НАП- гр. Пловдив по чл. 77 от ДОПК – цена 32 лв

Само пред ТД на НАП /Териториална дирекция на Национална агенция по приходите/ гр. Пловдив извършваме представителство и снабдяване с удостоверение за уведомяване на НАП по чл. 77 от ДОПК /Данъчно осигурителен процедуален кодекс/. Съгласно чл. 77 от ДОПК, ТД на НАП следва да бъде уведомена за предстоящо откриване на процедура по:

 • заличаване на едноличен търговец
 • прехвърляне на предприятие по чл. 15 от ТЗ /Търговския закон/
 • прекратяване на юридическо лице
 • преобразуване по реда на глава 16 от ТЗ – вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество, промяна в правната форма

В срок от 60 дни от постъпване на уведомлението ТД на НАП издава удостоверение за уведомяване.

Цената за представителство и снабдяване с удостоверение за уведомяване на ТД на НАП по чл. 77 от ДОПК е 32 лв и включва изготвяне на необходимите документи за представителство и уведомяване, подаване на уведомлението, получаване на издаденото удостоверение за уведомяване на НАП и предаването му на клиента.

При вписване на промяна на обстоятелства /заличаване, прехвърляне на предприятие, преобразуване/ в дружество в Агенцията по вписванията – Търговски регистър един от задължителните документи, за да бъде разгледано заявлението за промяна е именно удостоверението за уведомяване на НАП.

Представителство и снабдяване с удостоверение от ТД на НОИ- гр. Пловдив по чл. 5, ал. 10 от КСО – цена 32 лв

Само пред ТД на НОИ /Териториална дирекция на Национален осигурителен институт/ – гр. Пловдив извършваме представителство и снабдяване с удостоверение по чл. 5, ал. 10 от КСО.
Цената на услугата е 32 лв и включва изготвяне на необходимите документи за представителство и заявяване на обстоятелства, подаване на необходимото заявление, получаване на издаденото удостоверение от ТД на НОИ и предаването му на клиента.
В срок от 30 дни от подаването на необходимото заявление НОИ издава удостоверение за предадени или не предадени ведомости и трудовоправни документи. Процедурата включва подаване на заявление, финансова ревизия на разходите на ДОО, определяне на дата за предаване на документите /документите се окомплектоват по специален ред при неспазването му те се връщат с указания/ и издаване на удостоверението.

Удостоверението, което се издава във връзка чл. 5, ал. 10 от КСО, свидетелства, че дружеството е предало ведомостите и трудовоправните документи в ТД на НОИ или че не ги е предало, тъй като не е имало нает персонал и не са водени разплащателни ведомости и трудовоправни документи за периода на съществуването на фирмата.

Когато е имало нает персонал в дадената фирма за снабдяване с удостоверение от ТД на НОИ по чл. 5, ал. 10 от КСО трябва да се предаде в архива на ТД на НОИ ведомостите на фирмата,трудовите договори (заповедите за назначаване), заповедите за преназначаване, заповедите за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповедите за освобождаване от работа, трудови книжки, издадени удостоверения обр. УП-1, обр. УП-2, обр. УП-3 и обр. 30, други документи от които може да се установи осигурителен стаж и доход, категория труд на лицата и др, когато възнагражденията се изплащани по банков път – платежни нареждания с приложен списък с имената на служителите, подписан от лицето, представляващо осигурителя и фишове за възнаграждения, ведомости и други документи, удостоверяващи начисляването или изплащането на възнагражденията.
Удостоверението за предадени ведомости и трудовоправни документи е необходимо във връзка с процедурата по прекратяване на дейността на дадена фирма, която няма правоприемник, т.е. при заличаване на фирмата. Удостоверението е един от задължителните документи, за да бъде разгледано заявлението за заличаване на фирмата в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Регистрация в ДАНС – цена 250 лв

– Получаваме и съхраняваме вашата кореспонденция до поискване. Благодарение на тази услуга може да сте спокойни, че, ако сте извън търговския Ви обект няма да пропуснете получаването на важни документи и да изпуснете съответни срокове.

[/accordion]

Снабдяване с лицензии/ разрешителни – цена по договаряне

Определен кръг от търговски дейности подлежат на лицензионен или разрешителен режим. В тази връзка провеждаме консултация дали вашата дейност попада под обсега на тези по-специални режими, съответно изготвяме, окомплектоваме и подаваме всички необходими документи и Ви снабдяваме с желаните лицензии или резрешителни.
Свържете се с нас, за да уточним детайлите около придобиването на съответния лиценз или разрешително.

Фирмен печат – цена 28-60 лв
АВСТРИЙСКИ ПЕЧАТИ – марка COLOP
printer_30
moderl-red
pechat-blue-sm
pechat-blue-mid
Отпечатък Модел Размери Цена
model-elipse-ajefa
model-square-technokonstrukt
model-oval-edges-sirius-tim
Colop – p 20 14 / 38 mm 28 лв
Colop – p 30 18 / 47 mm 30 лв
Colop – p 40 23 / 59mm 36 лв
Colop – p 50 30 / 69 mm 42 лв
model-circle-acc-1
model-circle-mert-1
Colop – r 24 диаметър 24 mm 30 лв
Colop – r 30 диаметър 30 mm 34 лв
Colop – r 40 диаметър 40 mm 42 лв
Colop – r 45 диаметър 45 mm 46 лв
model-elipse-magro-vita Colop – oval 44 диаметър 28/44 mm 36 лв
Colop – oval 55 диаметър 35/55 mm 55 лв
Colop pocket stamp Colop stamp mouse
 colop-model-2 colop-model-1 colop-model-3 colop-model-4
Отпечатък Модел Размери Цена
model-elipse-efe
model-square-technokonstrukt
Colop pocket stamp 20 14/38 mm 28 лв
Соlop stamp mouse 20 14/38 mm 28 лв
Соlop pocket stamp 30 18/47 mm 30 лв
Соlop stamp mouse 30 18/47 mm 30 лв

model-circle-z3
Соlop pocket stamp R30 диаметър 30 mm 34 лв
Соlop stamp mouse R30 диаметър 30 mm 34 лв
Соlop pocket stamp R40 диаметър 40 mm 34 лв
Соlop stamp mouse R40 диаметър 40 mm 34 лв
ПЕЧАТИ ОБРАЗЦИ

Според желанието Ви могат да се комбинират различни елементи от примерните образци на печатите.

Запазване на име на фирма – цена 95 лв

Цена: 60 лв – включва: изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи в Търговския регистър, държавна такса и хонорар.

Срок за изпълнение – 1 работен ден.

Името на Вашата фирма трябва да бъде уникално и да не е идентично или сходно с името на регистрирана по-рано фирма, тъй като ще получите отказ за регистрация. Запазването на името на фирмата Ви дава сигурността, че друг не може да регистрира фирма с избраното от Вас име. Запазването е в рамките на 6 месеца, през които да регистрирате фирмата с желаното от Вас име и важи за цялата територия на Република България.

Изборът дали да запазите името на фирмата си преди да я регистрирате в Търговския регистър е изцяло Ваш.

Откриване на разплащателна сметка вместо клиента – цена: 250 лв.

Срок за изпълнение на услугата: 1 работен ден.

Преди да подадете документи за регистрация на фирмата си в Търговския регистър трябва да внесете капитала на вашето дружество в набирателна сметка. Ние ще Ви посъветваме в кои банки таксите за откриване и закриване на такава сметка са най-изгодни. След регистрирането на фирмата Ви набирателната сметка може да бъде закрита или да се трансформира в разплащателна сметка. Изборът е изцяло Ваш.

За да извършим тази услуга ни е необходимо да ни упълномощите нотариално. Нотариалната такса е 6 лв.

Снабдяване с удостоверение за актуално състояние на фирма – 40 лв

Включва: държавна такса, снабдяване с удостоверение и хонорар.

Предметът на настоящата услуга е снабдяване с удостоверение за актуално състояние, което е заверено със син печат от Търговския регистър.

Срок за изпълнение – 1 работен ден.

Регистърно производство за Търговския регистър – цена по договаряне според сложността на дадения казус

Регистърното производство включва обжалване на откази за вписване на обстоятелства в Търговския регистър, както и обжалване на наложени санкции.

Чрез Агенцията за вписванията /Търговския регистър/ се подава жалба пред окръжния съд по седалището на фирмата.

Агенцията изпраща жалбата, придружена с постановения отказ, заявлението за вписване на обстоятелства и приложенията към него.

Преписката се разглежда от един съдия в закрито съдебно заседание. Решението на съда може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд. Решението на апелативния съд е окончателно.

Апортни вноски в капитала на дружество - цена по договаряне

Апортната вноска е парична или непарична вноска в капитала на дружеството. По-често се избират паричните вноски. Непаричните вноски включват движими или недвижими вещи, както и права върху тях и подлежат на оценка от лицензирани оценители.