Регистрация на кооперация

 

ЦЕНА
Регистрация на кооперация
240pink01180

 
 

Цената включва: юридическа и счетоводна консултация, касаеща учредяването на кооперация, изготвяне на всички необходими документи за регистрация, съпровождане до нотариус при необходимост, подаване на документите в Търговския регистър /ТР/ и снабдяване с разпечатка от сайта на ТР с актуално състояние след регистрацията на кооперацията, хонорар за услугата.
Допълнително предвидете сумата от 6 лева за нотариална заверка на образеца от подписа на представляващия кооперацията.

Кооперациите са освободени от всякакви държавни такси във връзка с тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация.

Кооперацията е юридическо лице, което представлява сдружение на физически лица с променливи капитал и брой членове, осъществяващи търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси чрез взаимопомощ и сътрудничество. Органи на кооперацията са общо събрание, председател на кооперацията, управителен съвет, контролен съвет.

В процедурата по учредяване на кооперация може да участва всяко физическо лице, което е навършило шестнадесет години и не e поставено под запрещение.

Най-малко 7 дееспособни физически лица могат да учредят кооперация.

Към документите, които се входират в Търговския регистър се прилагат свидетелства за съдимост на председателя и на членовете на управителния и контролния съвет.

За председател и членове на управителния съвет не могат да бъдат избирани лица, които:

  • са под 18 години и са поставените под запрещение;

  • са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;

  • се намират с член на управителния или на контролния съвет в брак, в родство по права линия или са братя или сестри;

  • са били освободени от състава на управителния съвет поради системно неизпълнение на функциите си;

  • са в производство за обявяване в несъстоятелност или са невъзстановени в правата си обявени в несъстоятелност длъжници еднолични търговци или съдружници в събирателни дружества;

  • са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са реабилитирани;

В своята съдебна практика Върховният административен съд постановява, че кооперация може да бъде търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 ТЗ, макар че не е нито едноличен търговец, нито търговско дружество. Кооперацията може да извършва всякакъв вид търговска дейност, освен тази, за която законът поставя определени изисквания.

регистрация на ЕТ  Заявка за регистрация на кооперация – изтегли оттук Регистрация на нова фирма, ЕТ, ЕООД, ООД

Полезно:   Технология на работа arrow-red

Изберете своя фирмен печат.arrow-red

– Разберете как да спестите от регистрацията на фирма, като се възползвате от счетоводните услуги на счетоводна Къща Гарант Плюс. Пакетни услуги Регистрация на нова фирма, ЕТ, ЕООД, ООД

 

 

За Вашата дейност предлагаме:
фирмени печати
Снабдяване с някои от следните фирмени печатиarrow-red
Счетоводно обслужване
Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Гарант Плюс“arrow-red
Уеб студио Технокомп
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомпarrow-red