Регистрация на клон на юридическо лице

 

Signing-ContractЧесто развитието на дадена фирма създава необходимостта за осъществяване на дейността на търговеца в различни населени места, а не само по седалище и адрес на управление. Ето защо търговците регистрират клон на дружеството си, чрез който обособяват осъществяването на част от дейността си в населено място, различно от това, в което се намира седалището му. За да може клонът да функционира е необходимо да бъде учреден и регистриран в търговския регистър.

Цени:

При регистрация на клон на българско юридическо лице                                    – 349 лв


При регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице
/т.е. фирма, която не е регистрирана в България/                                                     – 499 лв


 

Посочените цени включват:

юридическа и счетоводна консултация, касаеща регистрацията на клона /отношенията и свързаността на дружеството и клона, последващо осигуряване, годишни отчети и т.н./; държавна такса; хонорар за изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи в Търговския регистър; снабдяване с разпечатка от Търговския регистър с актуално състояние след регистрацията на клона
Допълнително предвидете сумата от 6 лева за нотариална заверка на съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя на клона.

Наименованието на клона включва фирмата на търговеца и добавката “клон”.

Към набора от книжа, които се входират в Търговския регистър е необходимо да се представят следните документи:

при клон на българско юридическо лице: копие от документ (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя/управителите съгласно изискванията на закон

при клон на чуждестранно юридическо лице:

– документът, установяващ съществуването на чуждестранното лице, правото му да извършва търговска дейност според националния си закон, името на лицата, които представляват чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), и начинът на представляване;

– учредителният акт, договорът или уставът на чуждестранния търговец, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона на чуждестранен търговец;

– ако предметът на дейност на клона на чуждестранния търговец е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;

Клонът получава от Агенцията по вписвания /Търговския регистър/ единен идентификационен код /ЕИК/.

След регистрацията на клона в търговския регистър, търговецът има възможност да упражнява дейността си и на други места, различни от мястото по неговото седалище и адрес на управление.

регистрация на ЕТ Заявка за регистрация на клон на българско юридическо лице – изтегли оттук arrow-red

регистрация на ЕТ Заявка за регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице – изтегли оттук arrow-red

Полезно:   Технология на работа arrow-red

Изберете своя фирмен печат.arrow-red

 

За Вашата дейност предлагаме:
фирмени печати
Снабдяване с някои от следните фирмени печатиarrow-red
Счетоводно обслужване
Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Одит Тийм“arrow-red
Уеб студио Технокомп
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомпarrow-red