Регистрация на клон на юридическо лице

 

Signing-ContractЧесто развитието на дадена фирма създава необходимостта за осъществяване на дейността на търговеца в различни населени места, а не само по седалище и адрес на управление. Ето защо търговците регистрират клон на дружеството си, чрез който обособяват осъществяването на част от дейността си в населено място, различно от това, в което се намира седалището му. За да може клонът да функционира е необходимо да бъде учреден и регистриран в търговския регистър.

Цени:

при регистрация на клон на българско юридическо лице 240pink010160
при регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице /т.е. фирма, която не е регистрирана в България/ 240pink01320

Посочените цени включват:

юридическа и счетоводна консултация, касаеща регистрацията на клона /отношенията и свързаността на дружеството и клона, последващо осигуряване, годишни отчети и т.н./; държавна такса; хонорар за изготвяне и подаване вместо Вас на необходимите документи в Търговския регистър; снабдяване с разпечатка от Търговския регистър с актуално състояние след регистрацията на клона
Допълнително предвидете сумата от 6 лева за нотариална заверка на съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя на клона.

Наименованието на клона включва фирмата на търговеца и добавката “клон”.

Към набора от книжа, които се входират в Търговския регистър е необходимо да се представят следните документи:

при клон на българско юридическо лице: копие от документ (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя/управителите съгласно изискванията на закон

при клон на чуждестранно юридическо лице:

– документът, установяващ съществуването на чуждестранното лице, правото му да извършва търговска дейност според националния си закон, името на лицата, които представляват чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), и начинът на представляване;

– учредителният акт, договорът или уставът на чуждестранния търговец, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона на чуждестранен търговец;

– ако предметът на дейност на клона на чуждестранния търговец е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;

Клонът получава от Агенцията по вписвания /Търговския регистър/ единен идентификационен код /ЕИК/.

След регистрацията на клона в търговския регистър, търговецът има възможност да упражнява дейността си и на други места, различни от мястото по неговото седалище и адрес на управление.

регистрация на ЕТ Заявка за регистрация на клон на българско юридическо лице – изтегли оттук arrow-red

регистрация на ЕТ Заявка за регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице – изтегли оттук arrow-red

Полезно:   Технология на работа arrow-red

Изберете своя фирмен печат.arrow-red

– Разберете как да спестите от регистрацията на фирма, като се възползвате от счетоводните услуги на счетоводна Къща Гарант Плюс. Пакетни услуги Регистрация на нова фирма, ЕТ, ЕООД, ООД

 

 

За Вашата дейност предлагаме:
фирмени печати
Снабдяване с някои от следните фирмени печатиarrow-red
Счетоводно обслужване
Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Гарант Плюс“arrow-red
Уеб студио Технокомп
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомпarrow-red